Disclaimer

www.veerserfgoed.nl | disclaimer

Intellectueel eigendom

© 2016 Stichting Veers Erfgoed – Alle rechten voorbehouden.

Op alle op deze website afgebeelde merken, logo’s, illustraties, foto’s en andere informatie en teksten die op grond van de Auteurswet 1912 (Nederlandse wet) als “werken” beschouwd kunnen worden, berust het auteursrecht bij Stichting Veers Erfgoed of (al dan niet vermeld) respectieve (toe-)leveranciers. Niets van de op deze website afgebeelde zaken en teksten die op grond van de Auteurswet 1912 als “werken” beschouwd kunnen worden, mag worden verveelvoudigd en/of worden openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Veers Erfgoed en/of respectieve (toe-)leveranciers. Stichting Veers Erfgoed staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Stichting Stichting Veers Erfgoed sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Commercieel gebruik van op deze website gepubliceerde materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van Stichting Veers Erfgoed.

Op de veerserfgoed.nl-site en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Deze website is gebouwd en wordt onderhouden door Antal Adriaanse [studio tal] i.o.v. Stichting Veers Erfgoed.

Voor meer info kunt u terecht op de contact-pagina. Voor meer info over de website kunt u contact opnemen met de webmaster (verwijder “VERWIJDER”).

Stichting Veers Erfgoed is statutair gevestigd te Raamsdonksveer, Nederland. Inschrijving handelsregister te Breda: 18063910.

Cookies

Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de Telecomwet. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over ‘cookies’ en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Deze website is gebouwd op een WordPress platform. Cookies die worden aangemaakt in verband met de functionaliteit van WordPress worden niet door Stichting Veers Erfgoed gebruikt. Wel worden de bezoekerstatistieken bijgehouden via Google Analytics.

@2018 Privacy statement

Stichting Veers Erfgoed verwerkt persoonsgegevens en wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Veers Erfgoed.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, en geboortedatum. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen dan jezelf die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Van wie verwerkt Stichting Veers Erfgoed persoonsgegevens?

Stichting Veers Erfgoed verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • mensen die ooit vrijwilliger zijn geweest;
  • de vrijwilligers en het bestuur van Stichting Veers Erfgoed;
  • donateurs;
  • sponsoren;
  • personen die op enigerlei wijze foto’s/teksten/goederen e.d. aanbieden;

Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Veers Erfgoed?

Wij verwerken de onderstaande persoonsgegevens van u:

  Vrijwilligers Bestuur Donateurs Sponsors Gegevens / goederen / diensten aangeleverd
Naam X X X X X
Adresgegevens X X X X X
Telefoon X X X X X
E-mail X x X X X
IBAN     X X  

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Als Stichting Veers Erfgoed verwerken we de persoonsgegevens. Er worden diverse applicaties voor gebruikt. Binnen ons bestuur is de secretaris de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, de penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële gegevens en de daarbij behorende persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt Stichting Veers Erfgoed persoonsgegevens?

Als u vrijwilliger wilt worden van Stichting Veers Erfgoed, deel wilt nemen aan een bepaalde activiteit, informatie wilt ontvangen of verstrekken, of bestuurslid bij ons bent, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als vrijwilliger of geïnteresseerde. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om contact te onderhouden en om u te informeren.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom donaties en sponsoring.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Verwerkt Stichting Veers Erfgoed ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u dat ons vraagt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

De secretaris en penningmeester kunnen uw persoonsgegevens inzien en wijzigen. Tevens heeft de organisatie van een betreffende activiteit een overzicht van alle deelnemers nodig. De coördinator lief en leed krijgt de benodigde gegevens indien nodig. De secretaris is het eerste aanspreekpunt voor vragen over of wijzigingen van uw persoonsgegevens.

Uitwisseling van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u hebben, zullen wij alleen aan derden verstrekken indien dat wettelijk noodzakelijk is.

Bij het delen van uw persoonsgegevens sluiten wij indien nodig een verwerkersovereenkomst met deze derde partij.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn, gebruikt.

Gegevens gerelateerd aan u als vrijwilliger worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om oud-vrijwilligers te kunnen informeren over bijvoorbeeld een reünie of tentoonstelling.

Wanneer u ingeschreven bent voor een bepaalde nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens na uitschrijving niet meer bewaard.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Veers Erfgoed gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Stichting Veers Erfgoed van mij verwerkt?

Het inzien van uw persoonsgegevens kan via de secretaris van Stichting Veers Erfgoed. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u gebruiken. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Wij kunnen u vragen u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Foto’s cq films

Tijdens activiteiten kunnen er foto’s en/of films worden gemaakt, ter promotie van Stichting Veers Erfgoed of de betreffende activiteit. Deze kunnen verspreid worden via onze kanalen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, kunt u dit voorafgaand aan de activiteit aangeven bij een van de bestuursleden.

Staat u op een foto of film en wenst u dat deze verwijderd wordt, dan doen wij dit. Een verzoek hiervoor kunt u schriftelijk indienen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Veers Erfgoed kunt u terecht bij de het bestuur van Stichting Veers Erfgoed.

Contactgegevens:

Secretariaat Stichting Veers Erfgoed

Julianalaan 156 4941 JG Raamsdonksveer

info@veerserfgoed.nl

Wijzigingen privacy policy

Stichting Veers Erfgoed behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid.

 

 

website by
Studio Tal Internet Services Studio Tal Internet Services